Ons team: Luc Zaman, Miek De Beule, Marleen De Cock , Freia Clays, Joris Van Damme en Maaike De Rudder

We leven in een snel veranderende maatschappij. Onze manier van leven en samenleven, onze wijze van werken, veranderen voortdurend. Allerlei maatschappelijke ontwikkelingen noodzaken ons om steeds meer te evolueren van leerschool naar levensschool.

Naast kennis en vorming meegeven, moeten we jongeren motiveren, hen bewust maken van hun verantwoordelijkheid in de samenleving, hen stimuleren om hun talenten en competenties te ontwikkelen, hen helpen hun leven zinvol te oriënteren. Binnen de huidige maatschappelijke context krijgt het profiel van leraar een rijke invulling. Naast lesgever is hij/zij ook opvoeder en lid van een vormings- en begeleidingsteam.

In de leerlingenbegeleiding staat de wisselwerking tussen het ‘leren’ en het ‘welzijn’ van leerlingen centraal. Goede leerlingenbegeleiding veronderstelt een optimale samenwerking tussen ouders, klastitularis en vakleerkrachten, directie, begeleidingsteam (coördinatoren, interne begeleider), technisch team, CLB- medewerkers, externe diensten.
De taak van de klastitularis is hierbij van ontzettend groot belang.

Wanneer je het om de één of andere reden wat moeilijker hebt, wil onze school je helpen je moeilijkheden te boven te komen. Daarvoor kan je terecht bij leraren en opvoeders met een luisterend oor. Ook de adjunct-directeurs, de leerlingenbegeleiders en de graadcoördinatoren zijn er om je verder te helpen.

Als we begeleiding bieden, doen we dat altijd mét jou. Er zullen nooit beslissingen genomen worden over je hoofd of achter je rug. Het kan zijn dat we je aanraden je ouders te informeren. Dat bespreken we dan samen met jou. We proberen steeds te doen wat voor jou het beste is, maar houden daarbij ook rekening met wat het beste is voor anderen.

In je school kan je praten met allerlei personeelsleden zoals leraren en directie. Zij hebben een discretieplicht en gaan dus vertrouwelijk om met de informatie die je aan hen vertelt, maar kunnen je niet beloven dat alles wat je aan hen vertelt geheim blijft. Wat je vertelt, wordt soms besproken met een lid van het directieteam of in de cel leerlingenbegeleiding.
Een CLB-medewerker heeft beroepsgeheim: dat betekent dat hij/zij wettelijk verplicht is om je altijd toestemming te vragen voor er iets kan doorverteld worden. Bij een CLB-medewerker kan je er dus op rekenen dat jouw persoonlijke informatie geheim blijft.

Om je op een goede manier te begeleiden, werken de adjunct-directeurs, de interne leerlingenbegeleider, de graadcoördinatoren en het CLB in onze school samen in begeleidingsteam. Tijdens de schooluren is er permanentie voorzien. Dit betekent dat leerlingen en personeel de hele dag door bij iemand van dit team terecht kunnen. Eenmaal per week bespreken de leden van het begeleidingsteam in een vergadering de moeilijke situaties waarmee sommige leerlingen te kampen hebben en zoeken ze naar oplossingen.

Ze bereiden de vergadering voor op basis van de gegevens die ze van jou of van leraren verkregen. Na zo’n vergadering mag je weten wat er werd gezegd. Daarom zijn ze altijd bereid om dit met jou te bespreken. Soms is het noodzakelijk dat ze ook je leraren informeren over je situatie. Als ze dat noodzakelijk vinden, zullen ze het steeds met jou bespreken. Op die manier weet je ook zelf wat er aan je leraren is gezegd. Ook je leraren en andere personeelsleden die werden geïnformeerd moeten vertrouwelijk omgaan met de gekregen informatie.